Licentie-informatie "Voor commercieel gebruik"

Door een 'Licentie voor commercieel gebruik' te kopen op Fiverr verleent de freelancer jou de permanente, exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie om de gekochte levering te gebruiken voor toegestane commerciële doeleinden. Tenzij duidelijk anders wordt aangegeven op de pagina/in de omschrijving van de dienst van de freelancer worden alle intellectuele eigendomsrechten van de gekochte levering hierbij aan jou overgedragen. Door 'Commercieel gebruik - 1 jaar' aan te schaffen, verkrijg je deze gebruiksrechten voor een periode van 1 jaar (12 maanden) vanaf het moment van levering, met de mogelijkheid tot verlenging na deze periode. 

'Toegestane commerciële doeleinden' betekent elk bedrijfsgerelateerd gebruik, zoals reclame, promotie, creëren van websites, integratie in een product, software of overige aan het bedrijf gerelateerde zaken, en elk illegaal, immoreel of smadelijk gebruik is strikt uitgesloten.

Deze licentie is onderworpen aan en bevat Fiverr's AV Eigendom, zoals van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

Er is geen garantie, expliciet of impliciet, bij de aankoop van deze levering, inclusief wat betreft de geschiktheid voor een bepaald doeleinde. De freelancer noch Fiverr is aansprakelijk voor enige claim, of voor incidentele schade, gevolgschade of overige schade die ontstaat uit deze licentie, de levering of het gebruik van de levering.

Was dit artikel nuttig?