Gepromote diensten: servicevoorwaarden

Welkom bij het programma voor Gepromote diensten

De volgende servicevoorwaarden (de 'Voorwaarden') zijn van toepassing op je toegang tot en gebruik van het Gepromote diensten-programma ('Gepromote diensten', het 'Programma' of de 'Diensten') door Fiverr International Ltd. en haar dochterondernemingen Fiverr Limited. (Lemesou 11, 2112 Nicosia, Cyprus) en Fiverr Inc. (38 Greene St. NY 10013, NY), indien van toepassing (gezamenlijk 'Fiverr' of 'wij'). 

Lees deze Voorwaarden aandachtig door voordat je gebruik gaat maken van Gepromote diensten. Door gebruik te maken van Gepromote diensten, accepteer je en gaat je ermee akkoord gebonden te zijn aan en je te houden aan de Voorwaarden, die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing. Indien je niet akkoord wenst te gaan met deze Voorwaarden, dien je je geen toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van de Diensten. Deze Voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene Servicevoorwaarden (de 'Servicevoorwaarden') van Fiverr.com, die ook van toepassing zijn op Gepromote diensten. Termen met een hoofdletter die hierin worden gebruikt, maar niet worden gedefinieerd, hebben de respectievelijke betekenissen die eraan worden gegeven in de Servicevoorwaarden.

Gepromote diensten. Het Gepromote diensten-programma stelt gekwalificeerde Freelancers in staat om hun bedrijf te promoten door hun Diensten zichtbaar te maken als advertenties op toplocaties in Marktplaats (de 'Ads'), binnen bepaalde categorieën. Gepromote diensten maakt gebruik van een first-price auction mechanisme om de kosten en plaatsing van advertenties van deelnemende

Freelancers te bepalen. In Gepromote diensten betalen Freelancers alleen een vergoeding wanneer Kopers op de Ads van de Freelancer klikken. Gepromote diensten is beschikbaar voor gekwalificeerde Freelancers die voldoen aan verschillende kwaliteitsmaatstaven en niet in strijd zijn met de Servicevoorwaarden en/of Fiverr's Richtlijnen voor de community. 

Biedingen. Een bod is het hoogste bedrag dat de Freelancer bereid is te betalen voor één klik op de Ad van zijn Gepromote diensten. Hogere biedingen kunnen de kansen van Freelancers om veilingen te winnen vergroten; overige statistieken, zoals relevantie of kwaliteit (de waarschijnlijkheid van weergaven, verkopen, enz.), worden ook in aanmerking genomen bij het bepalen van de 'Ad rank' van de Dienst, die uiteindelijk de winnaars van de veiling bepaalt. Houd er rekening mee dat het hoogste bod niet noodzakelijkerwijs de veiling wint. Diensten van hoge kwaliteit kunnen veilingen winnen met lagere biedingen (met behoud van de hoogste advertentieposities). Het Programma vormt in geen geval een garantie of verplichting van Fiverr om je diensten te promoten. Verder kunnen wij niet beloven dat er op een Ad zal worden geklikt, noch dat als er op de Ad wordt geklikt, dat de Gepromote diensten zullen worden afgenomen. Mocht je een veiling winnen, dan is de plaatsing van je Gepromote diensten, indien van toepassing, onderworpen aan de keuze en discretie van Fiverr. Biedingen zijn onderworpen aan vooraf door Fiverr vastgestelde minimumbedragen.

Veiling. Gepromote diensten zijn gebaseerd op een 'First-Price Auction'-proces, wat betekent dat terwijl de Dienst met de hoogste advertentierangschikking wint, de prijs die de freelancer in rekening wordt gebracht voor elke klik (Cost-Per-Click) is gebaseerd op het bod voor de winnende Ad en automatisch wordt berekend door Fiverr. Klik hier voor meer informatie.

 

Locatie van Ads. Locaties van Ads op de Site zijn gebaseerd op verschillende factoren, waaronder het biedingsbedrag, de kwaliteit van de dienst, relevantie en overige, en zijn in ieder geval op elk moment onderworpen aan het eigen goeddunken van Fiverr.

Daglimiet. De daglimiet is het maximale bedrag dat een Freelancer bereid is op één dag te betalen om zijn Diensten te promoten. Freelancers zijn verplicht om een daglimiet te definiëren om Gepromote diensten in te schakelen. Een dag wordt voor dit doel gedefinieerd als een kalenderdag in Coordinated Universal Time (UTC).

Houd er rekening mee dat er geen garantie is dat de volledige daglimiet op een dag wordt gebruikt. De daglimiet kan op elk moment door de Freelancer worden gewijzigd, met ingang van uiterlijk de eerstvolgende werkdag.

Betalingsvoorwaarden. De tarieven van Gepromote diensten worden maandelijks in rekening gebracht, gedurende de eerste week van elke kalendermaand, op basis van de clicks die in de voorgaande maand zijn gemaakt. Standaard wordt de vergoeding in rekening gebracht vanuit het Fiverr-tegoed en/of Fiverr-saldo van de Freelancer (als er niet genoeg Fiverr-tegoed is). Wanneer er echter niet voldoende saldo op het Fiverr-saldo van de Freelancer staat, wordt de resterende vergoeding in rekening gebracht via de betaalmethode die door de Freelancer in zijn account is gedefinieerd, of in mindering gebracht op de toekomstige inkomsten van de Freelancer als er geen betaalmethode is gedefinieerd.

Freelancers kunnen worden belast met indirecte belastingen (zoals omzetbelasting, BTW of GST), afhankelijk van de woonplaats, locatie en eventuele toepasselijke wetgeving, naast de vergoeding die tijdens het veilingproces is berekend. Houd er rekening mee dat de daglimiet die door de Freelancers is ingesteld, exclusief alle belastingen is. 

Lees voor alle andere voorwaarden het gedeelte Aankopen in onze Servicevoorwaarden. 

Garantiedisclaimer.

HET GEPROMOTE DIENSTEN PROGRAMMA WORDT VERSTREKT OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. NOCH FIVERR NOCH EEN PERSOON DIE MET FIVERR VERBONDEN IS, BIEDT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST. HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE GARANTIE DIE NIET UITGESLOTEN IS OF BEPERKT KAN WORDEN ONDER TOEPASSELIJK RECHT. 

Aansprakelijkheidsbeperking.

IN GEEN GEVAL ZAL FIVERR, ZIJN PARTNERS OF HUN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEUREN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONDER WELKE JURIDISCHE THEORIE DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET JE GEBRUIK VAN DE SITE, OF HET ONVERMOGEN OM DEZE TE GEBRUIKEN, ENIGE WEBSITES DIE ERAAN GELINKT ZIJN, ENIGE CONTENT OP DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES OF ENIGE CURSUSSEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES ZIJN VERKREGEN, INCLUSIEF ALLE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, EN OF DIT NU WORDT VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DIT TE VOORZIEN IS.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. 

We behouden ons het recht voor om je account op te schorten als we activiteiten opmerken die we frauduleus of ongepast vinden.

Gebruikers die zijn geschorst voor Fiverr vanwege een schending van onze Servicevoorwaarden, hebben geen toegang meer tot het Programma.

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen in deze voorwaarden aanbrengen. Wanneer deze wijzigingen zijn aangebracht, zullen we een nieuwe kopie van de voorwaarden op deze pagina beschikbaar maken.

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat als je de dienst gebruikt na de datum waarop de voorwaarden zijn gewijzigd, wij je gebruik zullen beschouwen als aanvaarding van de bijgewerkte voorwaarden.

We behouden ons het recht om het programma op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten.

Was dit artikel nuttig?